اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49748/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری