اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49749/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری