اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49750/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-HF

اشتراک گذاری