اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49752/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1

اشتراک گذاری