اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://banovan.sbportal.ir/fa/news/9152/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری