اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://banovan.sbportal.ir/fa/news/9509/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%db%8c%da%af%db%8c

اشتراک گذاری