اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://basij.masjed.ir/fa/news/19247/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b0-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری