اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://basij.masjed.ir/fa/news/27844/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری