اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbeautypalace.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F28372%2F%25da%25a9%25d9%2585%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588%25db%258c%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2586

اشتراک گذاری