اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbeautypalace.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F28564%2F%25d9%2587%25d8%25aa%25d9%2584-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25db%258c%25d8%25b4

اشتراک گذاری