اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bikport.pmo.ir/fa/news/46303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%87

اشتراک گذاری