اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://biomass.satba.gov.ir/fa/news/1370/%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b5%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%b5-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b2%db%b5-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری