اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://biomass.satba.gov.ir/fa/news/1371/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری