اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://biomass.satba.gov.ir/fa/news/1424/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-7-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری