اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://biomass.satba.gov.ir/fa/news/547/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-11-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری