اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://biomass.satba.gov.ir/fa/news/571/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-Taqa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b2-100-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری