اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fboushehr.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F70917%2F%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری