اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fboushehr.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F77478%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری