اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/10317/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری