اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/4146/%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری