اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/6804/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b1%db%b0-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری