اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/7131/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b6-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری