اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/8845/%db%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری