اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/9108/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9

اشتراک گذاری