اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/9336/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%a2%d9%a0-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری