اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehr.payesh8523.ir/fa/news/9645/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری