اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehrport.pmo.ir/fa/news/43885/135-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری