اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehrport.pmo.ir/fa/news/44886/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری