اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bushehrport.pmo.ir/fa/news/47089/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری