اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbushehrport.pmo.ir%2Ffa%2Fnews%2F50741%2F%25d8%25ae%25d8%25b7-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25ae%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2587-_-%25da%25a9%25d9%2588%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری