اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbusinesslounge.portal.luxury%2Fen%2Fnews%2F30976%2FHostess-Aviation-Agency-replaces-Mehrnam-Tose-e-Company

اشتراک گذاری