اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbusinesslounge.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F25662%2FBritish-Airway-s-first-class-787-9-Dreamliner

اشتراک گذاری