اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbusinesslounge.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F28330%2F%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-C%25c3%25b4t%25c3%25a9-Jardins

اشتراک گذاری