اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bzr.sbportal.ir/fa/news/8936/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-111-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری