اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fcartierr.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F20093%2F%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25aa-%25d8%25a8%25db%258c%25da%25af-%25d8%25a8%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25a8%25d9%2584%25da%25a9-%25d9%2581%25d9%2584%25d9%2588

اشتراک گذاری