اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chabaharport.pmo.ir/ur/news/41387/%da%86%d8%a7%db%81-%d8%a8%db%81%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%b9-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%92-%da%a9%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-5500-%d9%b9%d9%86-%d9%84%d9%88%db%81%db%92-%da%a9%db%8c-%da%a9%da%be%db%8c%d9%be-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%af%d8%a6%db%8c

اشتراک گذاری