اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chabaharport.pmo.ir/ur/news/41632/%da%86%d8%a7%d8%a8%db%81%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%db%81-%da%a9%db%92-%d9%85%d8%a7%db%81%d8%b1-%d8%ba%d9%88%d8%b7%db%81-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%b9%db%8c%d9%85-%da%a9%db%92-%d8%b0%d8%b1%db%8c%d8%b9%db%81-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-2018-%da%a9%db%92-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9-126-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d8%a8%db%81%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%db%81-%da%a9%db%92-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%ad%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%ba-%db%b5%db%b0-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%db%81

اشتراک گذاری