اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chabaharport.pmo.ir/ur/news/41633/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%92-%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%db%8c%da%ba-%d9%81%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%86-%da%a9%db%92-%da%88%d9%88%d8%a8%d8%aa%db%92-%db%81%d9%88%d8%a6%db%92-%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%86%da%be%db%8c%d8%b1%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری