اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chabaharport.pmo.ir/ur/news/41634/%da%86%d8%a7%d8%a8%db%81%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%db%81-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%92-%da%a9%da%86%da%be-%d8%ad%d8%b5%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%a6%db%8c

اشتراک گذاری