اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/10097/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری