اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/10112/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%86

اشتراک گذاری