اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/2427/%d8%b3%d8%b1-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری