اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/2435/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری