اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/2624/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c

اشتراک گذاری