اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/2762/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری