اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3506/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری