اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/3960/30-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری