اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4197/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1

اشتراک گذاری