اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4323/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری