اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4335/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%da%a9-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%db%8c%d8%ae%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری